Wejście Rejestracja

Zapamiętaj mnie

Aktualności Rss archiwum

  • April, 2014

    Już działamy!!!

    Nasz serwis już ruszył ! Wypróbuj nasz system i skutecznie wypozycjonuj swoja stronę!

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.seohammer.pl

§1 Wstęp

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług przez Firmę Semprojekt, z siedzibą w Warszawie - poprzez giełdę linków seohammer.pl - na rzecz Reklamodawców i Wydawców usługi drogą elektroniczną polegającej na przyjmowaniu do publikacji oraz zamieszczaniu Reklam na serwisach internetowych Wydawców.

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
1. Serwis – serwis dostępny na witrynie internetowej dostępnej pod adresem www.prolink.pl, w ramach którego Administrator świadczy Użytkownikom usługi świadczone drogą elektroniczną, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin – niniejszy regulamin.
3. Administrator – Semprojekt z siedzibą w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Pruszkowa pod nr 15825, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-172-48-45, REGON: 140899035
4. Reklama - udostępniony przez Serwis kod PHP / HTML, którego wstawienie do Serwisu Wydawcy powoduje wyświetlenie treści wskazanych przez Reklamodawcę. Reklamą są w szczególności: linki tekstowe.
5. Aktywacja Reklamy – działanie Wydawcy, polegające na potwierdzeniu udostępnienia powierzchni reklamowej.
6. Umowa Najmu – umowa odpłatnego udostępnienia powierzchni reklamowej w Serwisie Wydawcy lub na Stronie internetowej Wydawcy, zawarta pomiędzy Administratorem a Wydawcą zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w celu zamieszczenia na nich Reklam Reklamodawców.
7. Serwis Wydawcy – usługa lub zestaw usług świadczonych przez Wydawcę drogą elektroniczną, którymi zarządza wyłącznie Wydawca.
8. Strona internetowa Wydawcy – strona internetowa, którą zarządza wyłącznie Wydawca.
9. Reklamodawca – Zarejestrowany użytkownik Serwisu, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej zainteresowany jest zawarciem Umowy, na mocy której zostanie udostępniona mu powierzchnia reklamowa w Serwisie Wydawcy lub na Stronie internetowej Wydawcy, w celu zamieszczenia Reklam.
10. Wydawca – Zarejestrowany użytkownik Serwisu, udostępniający w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej powierzchnię reklamową na Stronach internetowych Wydawcy lub Serwisach Wydawcy, w celu zamieszczenia na niej Reklam przez Reklamodawców.
11. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Użytkownikiem może być Wydawca, Reklamodawca oraz osoby niezarejestrowane w Serwisie, przeglądające część ogólnodostępną serwisu.
12. Zarejestrowany Użytkownik – użytkownicy będący Wydawcami, Reklamodawcami lub Wydawcami i Reklamodawcami, posiadającymi konto w Serwisie.
13. Program partnerski – program realizowany przez Administratora we współpracy z Wydawcą lub Reklamodawcą odnoszący się do promowania usług świadczonych przez Administratora.

§3 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy Administratora z Wydawcami i Reklamodawcami, w zakresie umożliwienia im automatycznego umieszczania Reklam Reklamodawców na Stronach internetowych Wydawców i w Serwisach Wydawców, a także zasady korzystania przez Użytkowników z usług oferowanych w ramach Serwisu.
2. Wydawcą może być wyłącznie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, dysponująca aktywną stroną internetową (mogącą stanowić serwis Wydawcy) udostępnianą w domenie będącej przedmiotem zawartej przez Wydawcę z odpowiednim podmiotem umowy rejestracji.
3. Wydawcą może być podmiot posiadający prawa do domeny, jak również podmiot, któremu uprawniony udostępnił domenę do korzystania bez przyznawania prawa do domeny, a także podmiot, który na mocy zawartych umów może dysponować powierzchnią na stronach internetowych innych podmiotów.
4. Serwis lub Strona internetowa Wydawcy musi być utworzony w technice pozwalającej na jego obsługę za pomocą protokołu http lub https i dostępny dla ogółu użytkowników sieci Internet za pomocą sprzętu komputerowego i w powszechnie dostępnej charakterystyce technicznej oraz w jej standardowej konfiguracji.
5. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§4 Podjęcie współpracy - rejestracja w Serwisie

1. Wydawcy lub Reklamodawcy zainteresowani podjęciem współpracy w ramach usług oferowanych w Serwisie, powinni dokonać rejestracji w Serwisie.
2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
3. Rejestracja użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu i akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
a. hasło dostępu do konta Użytkownika
b. adres e-mail, będący również unikalnym loginem służącym do logowania w Serwisie
c. Imię oraz nazwisko Użytkownika.
5. Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany powyżej Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji w Serwisie.
6. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do:
a. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich
b. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach konta użytkownika
c. zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go innym osobom.
7. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za ujawnienie innym osobom swojego hasła dostępu do konta. Zarejestrowany Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.
8. Dostęp do konta Zarejestrowanego Użytkownika jest możliwy wyłącznie po dokonaniu rejestracji. Użycie prawidłowego loginu oraz hasła dostępu jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się użytkownika do wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz do konta Zarejestrowanego Użytkownika

§5 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
b. niepodejmowania działań takich jak: kilkukrotna rejestracja użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Zarejestrowanych Użytkowników;
c. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw.
3. W przypadku stwierdzenia, że Zarejestrowany Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w § 5 pkt. 2 lit. a), b), c), Administrator może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora drogą e-mailową, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Zarejestrowanego Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§6 Współpraca i rozliczenia z Wydawcą

1. Wydawca zainteresowany nawiązaniem współpracy w ramach Umowy najmu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz założeniu konta użytkownika w Serwisie, powinien złożyć dyspozycję polegającą na dodaniu Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy za pośrednictwem odpowiedniej funkcji systemu Serwisu, udostępnionej w ramach jego konta.
2. Złożenie dyspozycji zgodnie z punktem powyższym stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy Najmu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Po złożeniu dyspozycji, o której mowa w ust. 2 Strona internetowa Wydawcy lub Serwis Wydawcy może zostać przez Administratora poddany sprawdzeniu pod kątem zgodności z wymaganiami Regulaminu, weryfikacji praw Wydawcy do dysponowania serwisem i domeną w której Serwis Wydawcy lub Strona internetowa Wydawcy jest udostępniony oraz ocenie celowości nawiązania współpracy. W przypadku akceptacji dyspozycji Administrator wysyła w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia dyspozycji przez Wydawcę, na wskazany podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail, informację o przyjęciu dyspozycji przez Administratora.
4. Jeśli serwis nie zostanie zaakceptowany przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych, oznacza to, że nie spełnia kryteriów pozwalających na przyjęcie serwisu w systemie.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do akceptacji jedynie prawdziwych, często aktualizowanych i wartościowych (w subiektywnej ocenie Administratora) Serwisów Wydawcy lub Stron internetowych Wydawcy.
6. Umowa Najmu zostanie zawarta w dniu, w którym informacja o akceptacji dyspozycji Wydawcy przez Administratora została przesłana na adres e-mail podany przez Wydawcę podczas jego rejestracji w Serwisie. Miejscem zawarcia Umowy Najmu jest każdorazowo siedziba Administratora.
7. Serwis przechowuje wszelkie oświadczenia Wydawców związane z zawarciem Umowy Najmu, a Wydawca jest uprawniony w każdym czasie do poprawienia swoich danych, które są dostępne po zalogowaniu się na konto Użytkownika. Poprawianie danych nie może prowadzić do zmiany Wydawcy.
8. W przypadku negatywnych wyników inspekcji serwisu lub strony Wydawcy Umowa Najmu nie zostaje zawarta. Serwis zastrzega sobie prawo nieujawniania przyczyn odmowy akceptacji dyspozycji.
9. Współpraca w ramach Umowy Najmu polega na odpłatnym udostępnieniu Administratorowi przez Wydawcę powierzchni na Stronach internetowych Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy, w celu umieszczenia Reklamy oraz na utrzymywaniu przez Wydawcę Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy w stanie odpowiadającym wymaganiom określonym w postanowieniach niniejszego Regulaminu przez cały czas obowiązywania Umowy Najmu.
10. Warunkiem nawiązania współpracy w ramach Umowy Najmu jest również zaimplementowanie przez Wydawcę kodu Reklamy na prowadzonej przez niego Stronie internetowej Wydawcy lub Serwisie Wydawcy. Reklama będzie emitowana na Stronach internetowych Wydawcy lub Serwisach Wydawców po wniesieniu przez Reklamodawcę stosownej opłaty na rzecz Administratora Serwisu.
11. Wydawca będzie współpracował z Administratorem Serwisu na zasadach wyłączności w odniesieniu do Reklam. Oznacza to, że Wydawca nie będzie na Stronie internetowej Wydawcy ani w Serwisie Wydawcy emitował Reklam (implementował kodów Reklam) pochodzących z konkurencyjnych dla Administratora systemów reklamowych typu tekstowego. Za konkurencyjne dla Administratora systemy reklamowe będą uznawane wszystkie serwisy internetowe umożliwiające zamieszczanie jakichkolwiek reklam typu tekstowego (linki tekstowe) na stronach internetowych lub w serwisach internetowych W wypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu 1 Administrator ma prawo do usunięcia takiego Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy z Serwisu oraz niewypłacania wynagrodzenia od daty, w której Wydawca naruszy to postanowienie.
12. Reklamy będą emitowane na Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy automatycznie po przekazaniu mu informacji o akceptacji dyspozycji Wydawcy oraz zaimplementowaniu przez Wydawcę kodu Reklamy. Reklamy są emitowane zgodnie z preferencjami w zakresie wyświetlania określonymi przez Wydawcę oraz Reklamodawcę dla każdej z Reklam.
13. Na czas trwania Umowy Najmu udostępniony jest Wydawcy panel zarządzający, dostępny po zalogowaniu, umożliwiający Wydawcy monitoring Reklam oraz zarządzanie płatnościami za umowę najmu jak i płatnościami związanymi z programem partnerskim.
14. W przypadku niewłaściwej implementacji przez Wydawcę kodu Reklamy Administrator ma prawo do usunięcia takiego Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy z Serwisu - Wydawca nie uzyskuje w takim wypadku uprawnienia do wynagrodzenia.
15. Wydawca nie może:
a. wykorzystywać serwisu lub Strony internetowej Wydawcy podejmując działania niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności do udostępnienia treści o charakterze szkodliwym jak np. wirusy komputerowe;
b. modyfikować kodu Reklamy, zmieniającego jego funkcjonalność bądź manipulować kodem serwisu Wydawcy (za pomocą dowolnych metod lub języków opisu) w celu modyfikacji funkcjonalności lub formy graficznej Reklamy;
c. podejmować innych działań mających na celu zmianę kwoty opłat należnych Wydawcy lub czasu trwania emisji Reklam.
d. Emitować kodów Reklam (emitować Reklam) konkurencyjnych dla Administratora systemów reklamowych o charakterze linków tekstowych.
e. Kontaktować się z Reklamodawcami i właścicielami stron internetowych, zamieszczającymi Reklamy za pośrednictwem Serwisu w sprawie bezpośredniej sprzedaży Reklam.
f. Emitować Reklam w stopkach, dolnych częściach Serwisu Wydawcy.
g. Emitować Reklam w kolorze tła Serwisu Wydawcy lub w sposób nieczytelny dla użytkowników lub wyszukiwarek internetowych.
h. Publikować i rozpowszechniać adresy serwisów Reklamodawców, treści reklam, jednostek reklamowych.
16. W przypadku wykonania którejkolwiek czynności wymienionej w ust.
15 Administrator ma prawo do usunięcia konta Użytkownika i takiego Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy z Serwisu - Wydawca nie uzyskuje w takim wypadku uprawnienia do wynagrodzenia.
17. Za pośrednictwem Serwisu Administratora Reklamodawca dostarczy Wydawcy odpowiednią Reklamę o charakterystyce technicznej umożliwiającej współpracę na warunkach niniejszego Regulaminu.
18. Wydawca odpowiada za treść zaakceptowanych przez siebie i emitowanych na jego Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy Reklam.
19. Za udostępnienie powierzchni na Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy oraz zamieszczenie na niej i utrzymywanie Reklam, Wydawca otrzyma wynagrodzenie ustalane według stawki ustalonej przez Wydawcę i zaakceptowanej przez Administratora lub według stawki ustalanej przez automatyczny system Administratora.
20. Administrator będzie naliczał wynagrodzenie za udostępnienie powierzchni przez Wydawcę w 24 godzinnych okresach rozliczeniowych. Pełny okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie aktywacji Reklamy zgłoszonej przez Reklamodawcę na Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy i trwa przez 30 dni. Reklama staje się aktywna po jej zatwierdzeniu przez Wydawcę.
21. Wynagrodzenie wypłacane będzie Wydawcy po każdorazowym zgłoszeniu Wydawcy przy zgromadzeniu co najmniej 20 złotych na koncie Wydawcy.
22. Ustala się następujące zasady przesyłania faktur i rachunków:
a. Wydawca będący zarejestrowany podatnikiem VAT wystawi na rzecz Serwisu fakturę VAT na kwotę widoczną w Serwisie z 21 dniowym terminem płatności i prześle ją w formie elektronicznej jednocześnie ze składaniem dyspozycji wypłaty jego wynagrodzenia przez Panel zarządzający. Informujemy, żekwotawidoczna w panelu jest kwotą brutto;
b. Wydawca nie będący zarejestrowanym podatnikiem VAT wystawi na rzecz Serwisu rachunek na kwotę wypłaty widoczną w Serwisie z 21 dniowym terminem płatności i prześle go formie elektronicznej jednocześnie ze składaniem dyspozycji wypłaty jego wynagrodzenia przez Panel zarządzający. Informujemy, żekwotawidoczna w panelu jest kwotą brutto;
23. Wydawca zobowiązany jest uiścić we własnym zakresie podatki i inne opłaty.
24. W przypadku gdy Wydawca udostępnił powierzchnię reklamową w swoim Serwisie Wydawcy lub Stronie internetowej Wydawcy, Wydawca musi dopełnić wszelkich starań aby utrzymać Serwis Wydawcy i Stronę internetową Wydawcy w technicznej sprawności i poprawnie emitować Reklamy w okresie minimum 30 dni od daty aktywacji (pełnym okresie emisji). Wydawca nie może usunąć linków, ani domen przed dokonaniem weryfikacji poprawności emisji i otrzymaniem wynagrodzenia. Wypłata zostanie zrealizowana, gdy emisja wszystkich linków będzie prawidłowa, w przeciwnym wypadku zostanie ona wstrzymana do czasu rozwiązania ewentualnych problemów. Maksymalny czas wstrzymania wypłaty to 30 dni. Po tym czasie - w razie braku rozwiązania przez Wydawcę ewentualnych problemów - wypłata nie zostanie zrealizowana a Wydawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
25. W przypadku gdy Serwis Wydawcy lub Strona internetowa Wydawcy z przyczyn technicznych lub innych nie są dostępne lub nie emitują Reklamy kupionej przez Reklamodawców, Wydawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin usunąć usterki. Jeśli po 24 godzinach Reklama Reklamodawcy w dalszym ciągu nie jest emitowana, Wydawca zobowiązany jest zwrócić Administratorowi swoje wynagrodzenie w zakresie odpowiadającym czasowi, w którym Reklama nie była emitowana, a Umowa Najmu zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku innych niż wymienione powyżej technicznych problemów serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy, w związku z zaistnieniem których tracą one dla Administratora wartość, Administrator ma prawo do usunięcia takiego Serwisu Wydawcy lub Strony internetowej Wydawcy z Serwisu i Serwisu i niewypłacania wynagrodzenia od daty, w której Serwis Wydawcy lub Strona internetowa Wydawcy utraciły swą pierwotną wartość dla celów Administratora.
26. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia Administratorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Termin ten może ulec zmianie ze względu na proces weryfikacji konta pod względem nadużyć i nieprawidłowości, jednak nie będzie on dłuższy niż 30 dni roboczych.
27. Faktury VAT lub rachunki należy wystawiać i wysyłać na następujący adres: Semprojekt, 02-495 Warszawa, ul.Gierdziejewskiego 7 lok. 26, NIP – 522-172-48-45.
28. Wynagrodzenie Wydawcy rozliczane jest w założonym przez Wydawcę koncie użytkownika. Strony dopuszczają możliwość automatycznego dokonywania wzajemnych potrąceń wierzytelności (z tytułu opłat należnych użytkownikowi jako Wydawcy oraz należnych Administratorowi od Wydawcy) bez dodatkowego informowania się.
29. Administrator może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powtarzającego się umieszczania w Serwisie Wydawcy lub na Stronach internetowych Wydawcy treści naruszających prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu jak również w przypadku naruszenia przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku konto użytkownika Wydawcy w Serwisie może być przez Administratora zablokowane a Wydawca traci prawo do wynagrodzenia za udostępnienie powierzchni na Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy.
30. Wydawca ma 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia na zaakceptowanie Reklam. W przypadku braku odmowy akceptacji w tym terminie, Reklama zostaje uznana za zaakceptowaną.
31. W przypadku przedterminowego zaprzestania emisji Reklamy przez Wydawcę, Wydawca zobowiązany jest zwrócić część otrzymanego wynagrodzenia (proporcjonalną do czasu, w którym Reklama nie była emitowana).

§7 Współpraca z Reklamodawcami

1. W ramach współpracy w Serwisie Administrator umożliwia Reklamodawcom publikację Reklam na wybranych Stronach internetowych Wydawców lub w Serwisach Wydawców, zgodnie z określonymi przez nich preferencjami.
2. W celu umieszczenia Reklamy na wybranej przez siebie Stronie internetowej Wydawcy lub w Serwisie Wydawcy, Reklamodawca, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz założeniu konta w Serwisie, powinien złożyć dyspozycję za pośrednictwem odpowiedniej funkcji systemu Serwisu, udostępnionej w ramach jego konta. W ramach składania ww. dyspozycji Reklamodawca określa dla każdej z Reklam preferencje w zakresie ich wyświetlania.
3. Złożenie przez Reklamodawcę dyspozycji, o której mowa w pkt. 2 powyżej, oznacza zawarcie pomiędzy Administratorem a Reklamodawcą umowy dotyczącej umieszczenia na Stronie internetowej Wydawcy lub Serwisie Wydawcy Reklamy na warunkach określonych w Regulaminie. Do zawarcia umowy dochodzi pod warunkiem dokonania płatności określonej w pkt. 4.
4. Po dokonaniu dyspozycji określonej w pkt. 2 powyżej, Reklamodawca dokonuje płatności za czas zamówionej reklamy na konto Administratora Serwisu poprzez system płatności Dotpay zainstalowany w Serwisie. Reklamodawca zobowiązany jest opłacić wybrane miejsca reklamowe przed planowaną emisją. Jeśli Administrator nie otrzyma potwierdzenia płatności po upływie 30 minut od zarezerwowania miejsc reklamowych wówczas umowa nie zostaje zawarta, a dokonana rezerwacją zostaje anulowana. Z kwoty wpłaconej przez Reklamodawcę część środków przekazywana jest jako wynagrodzenie Wydawcy a część stanowi wynagrodzenie Administratora.
5. Reklamodawca może opłacić złożoną dyspozycję kartą kredytową lub przy pomocy przelewów w systemie Dotpay zintegrowanym z Serwisem Administratora.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, naruszających dobre obyczaje, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
7. Niedopuszczalne jest umieszczenie Reklamy stanowiącej niedozwoloną reklamę bądź reklamę naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Za treść Reklam odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wydawca.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Reklam naruszających ww. postanowienia w przypadku uzyskania informacji o prawdopodobnym naruszeniu prawa przez Reklamę. W przypadku usunięcia przez Administratora Reklam, uiszczone przez Reklamodawcę wynagrodzenie z tytułu umieszczenia Reklam nie podlega zwrotowi. W takim przypadku konto użytkownika Reklamodawcy w Serwisie może zostać przez Administratora zablokowane. W przypadku powtarzającego się umieszczania lub prób umieszczania reklam naruszających prawo, Administrator ma prawo usunięcia konta użytkownika Reklamodawcy w Serwisie.
10. W ramach złożenia dyspozycji Reklamodawca powinien podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (w przypadku zgłoszenia przez użytkownika zamiaru otrzymania faktury VAT poprzez wypełnienie odpowiedniego pola w po zarejestrowaniu w Serwisie).
11. Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Reklamodawcą następuje na zasadach przewidzianych przez prawo lub na zasadzie zgodnego porozumienia stron.

§8 Program partnerski

1. Administrator może zaproponować wybranym przez siebie Wydawcom i Reklamodawcom uczestnictwo w Programie partnerskim, w ramach którego będą oni podejmowali działania zmierzające do promowania Serwisu.
2. Zasady realizowania Programu Partnerskiego ustalane są każdorazowo indywidualnie.

§9 OdpowiedzialnośćAdministratora

1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, jak również jego bezbłędnego funkcjonowania, a także nie ponosi odpowiedzialności za brak tej dostępności z przyczyn od niego niezależnych.
2. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
b. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu– praw osób trzecich;
c. szkody spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
d. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
e. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
f. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ,spowodowanych działaniami siły wyższej, jak również z przyczyn niezawinionych przez Administratora lub od niego niezależnych;
g. za treść zamieszczanych Reklam oraz zawartość stron internetowych, do których Reklamy odsyłają;
h. skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań Wydawców i Reklamodawców.
3. Niezależnie od powyższych postanowień, Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem z przyczyn technicznych. Administrator dołoży należytej staranności, aby (planowane) przerwy trwały możliwie najkrócej a także by użytkownik został o nich poinformowany z wyprzedzeniem. Czasowe przerwy w świadczeniu usług nie będzie traktowane jako niewykonywanie lub nienależyte wykonywania zobowiązań Administratora.
4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Administratora w związku z treścią zamieszczonej Reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których Reklama odsyła, w tym również kosztów sądowych oraz kosztów obsługi prawnej.
5. Reklamodawca jest odpowiedzialny za to, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklam - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw określonych powyżej.
6. Odpowiedzialność Administratora wobec Reklamodawcy z tytułu świadczenia usług w Serwisie ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego Administratorowi z tytułu realizacji danego zamówienia. Odpowiedzialność Administratora wobec Wydawcy z tytułu świadczenia usług w Serwisie ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego Wydawcy z tytułu zamieszczenia danej Reklamy.

§10 PolitykaPrywatności

1. Dla celów świadczenia usług w ramach Serwisu, Administrator przetwarza dane Użytkowników.
2. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Administratora innych swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu. Żądanie użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na ewentualną szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, względnie wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
4. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych.
5. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Plikicookiesumożliwiają:
a. zidentyfikowanie komputera użytkownika, w celu uprawdopodobnienia, że konto użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne dane do konta. Użytkownik Serwisu może przed podjęciem korzystania z Serwisu jak również w jego trakcie zadecydować o usunięciu z Serwisu danych dostępu do konta wykorzystując w tym celu opcję „zapamiętaj logowanie” udostępnianą przy logowaniu się do Serwisu. W przypadku dezaktywowania tej opcji dane dostępu do konta zostaną automatycznie usunięte z Serwisu z chwilą zamknięcia przeglądarki;
b. gromadzenie niespersonalizowanych danych o ruchu w Serwisie dotyczących rozkładu dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego korzystania z Serwisu.
6. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w ramach Serwisu przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu lub też przez okres nie dłuższy niż w celu realizacji usług Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

§11 Zakończeniekorzystania z Serwisu

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z usług Serwisu (co nie jest równoznaczne z rozwiązaniem zawartych już Umów Najmu lub umów Administratora z Reklamodawcą).
2. Administrator może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy użytkownik:
a. podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b. naruszy zasady określone w § 5 pkt. 2;
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Administratora;
d. nie korzystał z konta przez okres co najmniej 180 dni od daty ostatniego logowania w ramach Serwisu.
3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora.
4. Administrator ma prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jej pośrednictwem usług. W takim przypadku zarejestrowani użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

§12 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu usług oraz pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na następujący adres e-mail: bok@seohammer.pl lub na adres: Semprojekt, 02-495 Warszawa, ul.Gierdziejewskiego 7 lok. 26
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
3. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres e-mail: bok@seohammer.pl

§13 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
a. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu.
b. konieczności dostosowania działania serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
3. O zamiarze zmiany regulaminu Administrator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego regulaminu na internetowych stronach Serwisu.
4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.
5. Jeżeli Administrator otrzyma od Zarejestrowanego Użytkownika, przed upływem terminu określonego w ust. 4, pisemne oświadczenie o nieprzyjęciu warunków nowego Regulaminu, do czasu zakończenia realizacji zawartych wcześniej umów obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu a w pozostałym zakresie stosunki prawne pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a Administratorem ulegają rozwiązaniu.
6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.